Privacy Statement Lect communicatie/ Lenka Luhulima-Alink

Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie gevestigd aan Beneden Molenweg 5, 4112 NS te Beusichem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lect communicatie
Beneden Molenweg 5
4112 NS Beusichem
https://www.lectcom.nl/

Lenka Luhulima-Alink is de functionaris gegevensbescherming van Lect communicatie.
Zij is te bereiken via info@lectcom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lectcom.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

- Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lect communicatie tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingplicht
Adres> bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingplicht
Contactgegevens > bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie gebruikt mogelijk functionele, analytische en tracking cookies. een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smart Phone.
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat genaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou bezitten/over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@lectcom.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzake door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en burger service nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie wil je er tevens op wijze dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lenka Luhulima-Alink, Lect communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij een beter idee hebt of dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.  ALGEMENE VOORWAARDEN Lect Communicatie
Lect Communicatie, gevestigd te Beusichem onder KvK nr. 71232672.2. Klant: degene met wie Lect Communicatie een overeenkomst is aangegaan.3. Partijen: Lect Communicatie en klant samen.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lect Communicatie. 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes.
 1.Aanbiedingen en offertes van Lect Communicatie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen

Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Lect Communicatie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Lect Communicatie slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Lect Communicatie hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Lect Communicatie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Lect Communicatie te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Lect Communicatie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lect Communicatie, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Lect Communicatie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Lect Communicatie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lect Communicatie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Lect Communicatie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Lect Communicatie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Lect Communicatie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Lect Communicatie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Lect Communicatie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Lect Communicatie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lect Communicatie gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lect Communicatie.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lect Communicatie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lect Communicatie op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lect Communicatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Lect Communicatie te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Lect Communicatie te verrekenen met een vordering op Lect Communicatie.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst  zaken van Lect Communicatie die bij de klant aanwezig zijn, zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Lect Communicatie de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Lect Communicatie enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Lect Communicatie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Lect Communicatie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lect Communicatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Lect Communicatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Lect Communicatie.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Lect Communicatie de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Lect Communicatie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Lect Communicatie en de klant wordt aangegaan voor de duur van maanden , tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Lect Communicatie schriftelijk in gebreke stellen. 

Intellectueel eigendom
1. Lect Communicatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lect Communicatie (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Lect Communicatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 en € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Lect Communicatie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Lect Communicatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lect Communicatie geleverde producten en/of diensten. 

Klachten
1. De klant dient een door Lect Communicatie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lect Communicatie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Lect Communicatie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Lect Communicatie in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lect Communicatie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Lect Communicatie.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lect Communicatie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Lect Communicatie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Lect Communicatie verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Lect Communicatie.
1. Lect Communicatie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Lect Communicatie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Lect Communicatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Lect Communicatie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lect Communicatie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lect Communicatie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lect Communicatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lect Communicatie in verzuim is.
3. Lect Communicatie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Lect Communicatie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Lect Communicatie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lect Communicatie kan worden toegerekend in een van de wil van Lect Communicatie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lect Communicatie kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lect Communicatie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lect Communicatie er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Lect Communicatie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Lect Communicatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lect Communicatie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Lect Communicatie.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lect Communicatie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lect Communicatie is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 09 mei 2019.